The text below is selected, press Ctrl+C to copy to your clipboard. (⌘+C on Mac) No line numbers will be copied.
Guest
Alamakota
By Guest on 13th June 2019 06:33:24 AM | Syntax: TEXT | Views: 20New paste | Download | Show/Hide line no. | Copy text to clipboard
 1. SSL[Vault+VGM+GOLDFISH+Mikroserwis]
 2.  
 3.  
 4. CA:
 5.  
 6. openssl genrsa -aes256 -out ca-key.pem 4096
 7.  
 8. openssl req -new -x509 -days 365 -key ca-key.pem -sha256 -out ca.pem
 9.  
 10.  
 11. ---------------------------------
 12.  
 13. Z jednej strony trzeba by zacząć od CONSULa (do tego to tak wogóle jest inny dokument - consul z SSL - elaborat ver X.0)
 14.  
 15. Z drugiej jednak zważywszy że agent consula jest na każdym węźle (czystym tekstem bo via docker-loopback 172.17.0.1:8500) to SSL do consula właściwie jest niepotrzebny , mimo wszystko omówimy go
 16.  
 17.  
 18. bez SSL:
 19.  
 20. docker run --restart=always --name consul -d -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -h node1 -p 8300:8300/tcp -p 8301:8301/tcp -p 8301:8301/udp -p 8302:8302/tcp -p 8302:8302/udp -p 8400:8400 -p 8500:8500 consul:0.8.1 agent -ui -server -advertise=192.168.43.197 -client=0.0.0.0 -bootstrap-expect 1
 21.  
 22.  
 23. openssl genrsa -out consul-key.pem 4096
 24.  
 25. openssl req -subj "/CN=consul" -sha256 -new -key consul-key.pem -out consul.csr
 26.  
 27. echo subjectAltName = IP:192.168.43.176,IP:127.0.0.1 > consul-extfile.cnf
 28.  
 29. openssl x509 -req -days 365 -sha256 -in consul.csr -CA ca.pem -CAkey ca-key.pem -CAcreateserial -out consul-cert.pem -extfile consul-extfile.cnf
 30.  
 31.  
 32. z SSL:
 33.  
 34. docker run -tdi --name consul  -v /root/CONSUL/:/DATA -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -h node1 -p 8300:8300/tcp -p 8301:8301/tcp -p 8301:8301/udp -p 8302:8302/tcp -p 8302:8302/udp -p 8400:8400 -p 8500:8500 consul:0.8.1 agent -ui -server -advertise=192.168.43.176 -client=0.0.0.0 -bootstrap-expect 1 -config-file=/DATA/consul_config
 35.  
 36.  
 37. # cat  consul_config
 38.  
 39. {
 40.  
 41.   "key_file": "/DATA/ssl/consul-key.pem",
 42.  
 43.   "cert_file": "/DATA/ssl/consul-cert.pem",
 44.  
 45.   "ca_file": "/DATA/ssl/ca.pem",
 46.  
 47.   "verify_incoming": false,
 48.  
 49.   "verify_outgoing": true,
 50.  
 51.   "ports": {
 52.  
 53.    "http": -1,
 54.  
 55.    "https": 8500
 56.  
 57.   }
 58.  
 59. } • Recent Pastes